Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching Zamknij wyszukiwarkę
A- Decrease font sizeA+ Decrease font size Zmień kontrast

Central European Journal of Communication

Central European Journal of Communication

Scientific Journal of the Polish Communication Association

https://www.facebook.com/CEJCjournal

https://linkedin.com/company/cejcjournal

https://www.instagram.com/cejcjournal

You are here: Home > Blog > Wykaz czasopism naukowych MEiN – stanowisko redakcji

Wykaz czasopism naukowych MEiN – stanowisko redakcji "Central European Journal of Communication"

Szanowni Państwo,

W związku z opublikowaniem 9 lutego 2021 roku przez Ministerstwo Edukacji i Nauki rozszerzonego wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych postanowiliśmy zająć stanowisko w sprawie punktacji dla „Central European Journal of Communication” (CEJC) – czasopisma naukowego Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (PTKS). Przyznanie nam po raz kolejny minimalnej liczby punktów (20 punktów) w kontekście dynamicznego rozwoju wskaźników bibliometrycznych (np. Scopus CiteScore, Source Normalised Impact Per Paper (SNIP), SCImago Journal Rank) uważamy za niesprawiedliwe.

Anglojęzyczne czasopismo „Central European Journal of Communication” ukazuje się od 2008 roku (wiosną i jesienią). Rozwój idei CEJC przypada zatem na lata silnej integracji środowiska medioznawców w Polsce i starań o autonomię dyscypliny. Zgodnie z przyjętymi założeniami czasopismo realizuje zadania programowe związane z upowszechnianiem wyników badań naukowych, a także rozwojem i integracją społeczności badaczy mediów w Polsce, Europie Środkowej i innych rejonach świata.

Podstawą działania CEJC jest zasada otwartego dostępu (Open Access) i szeroko rozumiana współpraca w ramach środowiska, o czym świadczy powiązanie czasopisma z towarzystwem naukowym, międzynarodowa rada naukowa, międzynarodowa grupa stałych współpracowników redakcji oraz partycypacyjny model finansowania – składki członkowskie oraz finansowanie przez ośrodki naukowe z Gdańska, Kielc, Krakowa, Lublina, Olsztyna, Warszawy i Wrocławia. Dzięki przestrzeganiu wysokich standardów praktyk procesów recenzowania zgłaszanych do publikacji tekstów (zasady etyczne i procedura double blind review), a także stosowanym standardom w zakresie produkcji (APA Style Grammar and Citation Guidelines, identyfikatory DOI, ORCID, itd.), czasopismo PTKS zostało docenione za granicą.

„Central European Journal of Communication” jest jednym z nielicznych polskich czasopism z naszej dyscypliny (nauki o komunikacji społecznej i mediach), które jest indeksowane w międzynarodowej bazie Scopus (od 2016 roku). Dane za 2019 rok lokują czasopismo PTKS na 285. pozycji spośród wszystkich 387 światowych czasopism indeksowanych przez Scopus w kategorii Social Science – Communication. Zgodnie z aktualizacją przeprowadzoną 7 lutego 2021 roku wskaźnik CiteScore dla CEJC za 2020 rok zanotował tendencję wzrostową (https://www.scopus.com/sourceid/21100802697). Czasopismo PTKS jest notowane również w innych prestiżowych światowych bazach naukowych, w tym m.in. w Web of Science Master Journal List, Web of Science Core Collection (ESCI), ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences) oraz Index Copernicus International (ICI World of Journals).

Z każdym nowym numerem otrzymujemy coraz więcej zgłoszeń od naukowców z wielu państw – nie tylko europejskich, o czym świadczy rekordowa liczba tekstów (36) oraz najniższy w historii CEJC współczynnik akceptacji (Acceptance Rate) na poziomie 16% (!) w numerze wiosennym w 2021 roku (publikacja w przygotowaniu).

Dodatkowo o rozpoznawalności czasopisma PTKS świadczy stosowana przez zespół redakcyjny praktyka publikacji trzeciego numeru w roku (Special Issue). Propozycje dotyczące tematyki numerów specjalnych są zgłaszane przez ośrodki naukowe realizujące międzynarodowe projekty z udziałem badaczy z Polski. Każdy taki wniosek jest analizowany przez redakcję pod kątem poprawności metodologicznej, oryginalności oraz wkładu w rozwój dyscypliny nauk o komunikacji społecznej i mediach.

Efekty swoich prac naukowych publikowali w “Central European Journal of Communication" m.in. James E. Grunig (University of Maryland), Maxwell McCombs (University of Texas), Barbara Pfetsch (Freie Universität Berlin) oraz Paolo Mancini (Università degli Studi di Perugia). W numerze wiosennym 2021 swój tekst opublikuje z kolei m.in. Mark Deuze z Uniwersytetu w Amsterdamie – współautor siódmej edycji światowego bestsellera McQuail’s Media and Mass Communication Theory (Wydawnictwo Sage, 2020). Na początku 2022 roku ukaże się numer specjalny „Mediating Change – Changing Media” finansowany w ramach projektu naukowego Nico Carpentiera – przewodniczącego globalnego stowarzyszenia The International Association for Media and Communication Research.

W świetle przedstawionych faktów tradycyjnie niska pozycja „Central European Journal of Communication” w rankingach Ministerstwa Edukacji i Nauki (wcześniej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) jest dla nas niezrozumiała. Co więcej, decyzja Ministerstwa uderza w fundamentalną misję czasopisma PTKS, polegającą na integracji oraz wymianie doświadczeń naukowych badaczy z Polski i zagranicy. Najnowszy ranking czasopism prawdopodobnie nie spowoduje w najbliższych miesiącach spadku zainteresowania publikacją ze strony badaczy międzynarodowych (m.in. ze względu na obecność czasopisma w bazach Scopus oraz Web of Science Core Collection), stwarza natomiast ryzyko zmniejszenia zainteresowania polskich badaczy publikowaniem w CEJC.

Dostrzegając wymienione wcześniej zagrożenia wynikające z publikacji rozszerzonego wykazu czasopism naukowych, pragniemy Państwa poinformować, że zdecydowaliśmy o podjęciu kroków w ramach procedury odwoławczej. Do listu w sprawie odwołania załączymy opis czasopisma, szczegółowy wykaz danych bibliometrycznych, a także sprawozdanie z działalności w 2020 roku.

Jednocześnie chcielibyśmy Państwa zapewnić, że strategia rozwojowa “Central European Journal of Communication", polegająca na utrzymaniu wysokiego poziomu jakości publikacji (Quality), wspieraniu sieci badawczych (Network) i rozwoju nowej komunikacji cyfrowej (Communication), będzie realizowana do końca naszej kadencji w 2022 roku. 

Z wyrazami szacunku,

 

Michał Głowacki

Redaktor Naczelny

 

Agnieszka Stępińska

Zastępca Redaktora Naczelnego